• Nadpis

    • PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY

     Žiak môže konať maturitnú skúšku len z vyučovacích predmetov uvedených v učebnom pláne školy, v ktorých sa vzdelával.

     Predmety maturitnej skúšky pre stredné odborné školy sú:
     a) slovenský jazyk a literatúra,
     b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk,
     c) teoretická časť odbornej zložky,
     d) praktická časť odbornej zložky.

     Predmetom teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru. V praktickej časti odbornej zložky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka v tomto súbore. V teoretickej časti odbornej zložky sa ústne overujú vedomosti žiaka v tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky.
     Externú časť maturitnej skúšky, písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk vykonáva žiak na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.
     Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk žiak vykoná na úrovni B1 alebo B2 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

     Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky alebo len internej časti maturitnej skúšky. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov.
     Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti.

     Interná časť maturitnej skúšky v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa môže konať formou:
     a) ústnou,
     b) praktickou,
     c) predvedením komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu,
     d) obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu alebo úspešnej súťažnej práce,
     e) realizácie a obhajoby experimentu,
     f) kombinácie foriem podľa písmen a) až e).
     Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teda aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk