• Pre žiakov

    • MATURITA 2013


     Pokyny a informácie pre žiakov
     Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry má okrem ústnej formy internej
     časti (ÚFIČ):
     ·  externú časť (EČ) – 90 minútový test obsahujúci úlohy s výberom odpovede
     a úlohy s krátkou odpoveďou),
     ·  písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor
     štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba
     jednu tému), čas na vypracovanie je 150 minút.
     Maturitná skúška z cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský jazyk) má okrem ÚFIČ:
     · externú časť – 100 minútový test na úrovni B1 obsahujúci úlohy s výberom
     odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
     · písomnú formu internej časti – je to časť, ktorú poznáte pod názvom „písanie“
     – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na
     vypracovanie je 60 minút.
     Maturitná skúška z matematiky má okrem ÚFIČ:
     ·  externú časť – 120 minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10
     úloh s výberom odpovede.


     Všeobecné pokyny a ďalšie informácie:
     1. Na EČ a PFIČ maturitnej skúšky (MS) nezabudnite priniesť svoj občiansky preukaz
     pre overenie vašej totožnosti.
     2. Zistite a zapamätajte si kód svojej školy a svoje rodné číslo.
     3. Počas EČ a PFIČ MS v každej lavici sedí iba jeden žiak.
     4. Počas maturitnej skúšky musíte mať vypnuté mobilné telefóny. V čase administrácie
     testov ich nemôžete používať ani na chodbách.
     5. Počas testovania môžete mať pri sebe vlastný nápoj. Žiadne potraviny nie sú
     povolené (okrem PFIČ MS z vyučovacích jazykov). Pri občerstvovaní nesmiete rušiť
     spolužiakov a musíte dbať na to, aby ste neznečistili a nepoškodili OH, hárky a
     dvojhárky PFIČ MS.
     6. Počas EČ MS z matematiky môžete používať vlastnú kalkulačku. Nesmiete používať
     kalkulačku, ktorá je súčasťou mobilu a ani kalkulačku s grafickým displejom.
     Súčasťou testu z matematiky je prehľad vzťahov, ktorý môžete používať.
     7. Nesmiete používať zošity, učebnice ani inú literatúru (okrem určenej literatúry pre
     PFIČ MS z vyučovacích jazykov, ktorá bude pripravená v učebni). Veci, ktoré počas
     testovania nepotrebujete (aj peračníky), nesmú byť na laviciach.
     8. Počas maturitnej skúšky môžete používať pripravené pomocné papiere (okrem testov
     EČ MS z vyučovacích jazykov). Do testov EČ MS nesmiete písať – riešenia úloh
     zaznačíte do odpoveďových hárkov (OH). Riešenia písané na pomocný papier sa
     neberú do úvahy.
     9. Počas administrácie EČ a PFIČ MS by ste nemali opustiť učebňu. V nevyhnutných
     prípadoch môžete učebňu opustiť (OH vložíte do testu a zatvorený test prinesiete na
     katedru). Dôvod svojho odchodu musíte oznámiť administrátorovi. Mimo učebne môže
     byť v danom čase najviac jeden žiak. Počas práce na I. časti testu z cudzích jazykov
     (počúvanie s porozumením) a počas zverejňovania tém/zadaní PFIČ MS
     z vyučovacieho a cudzích jazykov nemôžete opustiť učebňu v žiadnom prípade. Ak
     skončíte prácu pred oficiálnym ukončením administrácie, môžete v tichosti odísť. Svoj
     odchod oznámite administrátorovi testu.
     10. Testy EČ MS z vyučovacieho a cudzieho jazyka majú dva rôzne druhy
     odpoveďových hárkov, ktoré sa od seba líšia piktogramom („krížik“ a „pero“). Do OH č. 1
     označeného piktogramom „krížik“ vyznačíte riešenia úloh s výberom odpovede, do OH
     č. 2 označeného piktogramom „pero“ zapíšete odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou.
     Identifikačné údaje na oboch OH musíte vyplniť rovnako.
     11. Pri písaní do OH môžete používať iba perá s čiernou alebo modrou náplňou.
     Nesmiete písať obyčajnou ceruzkou alebo pentelkou, plniacim ani veľmi tenko alebo
     slabo píšucim perom (nie sú vhodné na skenovanie OH). Pripravte si viac vhodných
     pier.
     12. OH sa nesmú ohýbať, krčiť. Nesmiete na ne písať ani kresliť nič okrem vyplnenia
     požadovaných údajov a odpovedí.
     13. OH sú samoprepisovacie. Vypisujte iba prednú stranu (originál). Píšte tak, aby došlo
     k prepísaniu aj na druhý list OH (kópiu). Pri testoch z vyučovacích a cudzích jazykov
     nesmiete klásť rôzne druhy OH na seba, aby nedošlo k prepísaniu vašich odpovedí až
     na OH iného druhu. Z toho istého dôvodu nesmiete klásť pomocné papiere na OH.
     14. V testoch z vyučovacích a cudzích jazykov dôsledne dodržujte písanie veľkých
     a malých písmen.
     15. Pri vypĺňaní OH postupujte podľa pokynov na vypĺňanie OH a podľa pokynov
     uvedených v testoch.
     15. Identifikačné údaje sa na OH vypisujú takto:
     · Triedu napíšte tak, ako je uvedené v triednom výkaze (napr. IV. AS, II.AV).
     · Do kolónky test napíšte alebo doplňte značku testu: SJL, AJ, NJ, RJ. Na
     odpoveďových hárkoch z matematiky je značka testu predtlačená (MAT). Na
     odpoveďových hárkoch z cudzích jazykov je úroveň predtlačená (B1).
     · Do kolónky kód testu vpíšte štvormiestne číslo, ktoré sa nachádza na prvej strane
     testu.
     · V dátume vypíšte deň a mesiac, rok je predtlačený, napr. pre 13. marec 2012
     napíšte 13. 03.
     · Pohlavie vyznačia chlapci krížikom pod písmeno CH, dievčatá pod D.
     · Známku vyznačte krížikom pod príslušné číslo podľa toho, akú známku ste mali
     z testovaného predmetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku alebo na
     konci tretieho ročníka. Ak v tomto školskom roku predmet nenavštevujete alebo ak
     predmet neštudujete ako povinný alebo povinne voliteľný (seminár), nezaznačíte žiadnu
     známku.
     16. Úlohy s výberom odpovede majú vždy iba jedno správne riešenie. Za správne
     riešenie získate 1 bod, za nesprávne 0 bodov. (0 bodov získavate aj vtedy, keď v OH
     vyznačíte viac ako jednu možnosť, bez ohľadu na to, či medzi nimi bude aj správna
     odpoveď).
     17. Na začiatku administrácie EČ MS sa musíte podpísať na každý vyplnený OH, avšak
     iba na jeho kópiu, na vyznačenom mieste v pravom dolnom rohu.
     18. V PFIČ MS z vyučovacích jazykov si môžete najprv pripraviť koncept na papiere
     označené pečiatkou školy, ktorý potom prepíšete do dvojhárka na čistopis. Na text
     konceptu sa pri opravovaní písomnej práce neprihliada. Ak nestihnete prepísať koncept do
     dvojhárka na čistopis v predpísanom čase, hodnotí sa zvyšok práce na koncepte, pritom však
     strácate body za vonkajšiu formu práce.
     19. Práce PFIČ MS z cudzích jazykov píšte do hárkov. To, čo napíšete na pomocný papier, sa
     neberie do úvahy.
     20. V prípade, že sa v priebehu EČ a PFIČ MS budete správať nedovoleným spôsobom
     (používanie nepovolených pomôcok, opisovanie, vyrušovanie a pod.), môže predseda
     predmetovej maturitnej komisie vašu skúšku prerušiť. V tom prípade musíte opustiť
     učebňu a skúška je neplatná. Ak predseda preruší EČ MS z daného predmetu, môžete
     vykonať PFIČ aj ÚFIČ MS z tohto predmetu v tomto školskom roku. Ak predseda preruší
     PFIČ MS z daného predmetu, nebudete v tomto školskom roku pripustení ani na ÚFIČ
     MS z tohto predmetu. Opakovať takto prerušenú skúšku môžete až v riadnom termíne
     nasledujúceho školského roka. Prerušenie skúšky z určitého predmetu však nemá vplyv
     na možnosť vykonania MS z ostatných predmetov.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk