• Možnosti štúdia

    • 3347 L drevárska a nábytkárska výroba

     Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa pri riadení výrobného procesu v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby. Štúdium nadväzuje na predchádzajúce štúdium v učebných odboroch stolár a čalúnnik.

      

     3659 L stavebníctvo

     Základné vedomosti o technicko - hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov. Získanie vedomostí o spôsoboch prípravy a realizácie stavieb, oboznámenie sa s pracovnými činnosťami jednotlivých účastníkov investičnej výstavby, ich vzájomnými vzťahmi a oboznámenie sa s dokumentáciou stavieb.

      

     6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Absolvent študijného odboru podnikanie v službách je schopný:

     1. založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb,

     2. študovať na vysokej škole, alebo univerzite,

     3. poskytovať odbornú pomoc iným podnikateľom bez osobitného podnikateľského vzdelania vo forme poskytovania poradenskej a rozborovej služby

      

     Tlačivo prihlášky si môžte vytlačit z odkazu alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy alebo výchovného poradcu.

      

     Kritériá prijímacieho konania do prvého ročníka.

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk