• Cezhraničný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti 2011 v Čadci

    •     Stredná odborná škola v Krásne nad Kysucou sa zúčastnila slávnostného otvorenia prezentácie stredných škôl pod názvom Cezhraničný veľtrh - Burza informácií, vzdelávania a zamestnanosti 2011 dňa 26. októbra 2011. Bol určený žiakom, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy. Veľký záujem o burzu prejavili aj zástupcovia rodičov, výchovných poradcov a pedagógov. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.

          Naša škola má už dlhoročnú tradíciu. Žiakom ponúka veľa učebných a študijných možností. Určené sú pre chlapcov aj pre dievčatá. V trojročných učebných odboroch majú možnosť vyučiť sa za  stolára, tesára, maliara, murára a čalúnnika (čalúnničku). Vyučený stolár vie vyrobiť okná, dvere, schodištia, zábradlia, drevený nábytok, skriňové zostavy, kuchynské linky. Tesár ovláda debnenia a nosné tesárske konštrukcie, stavbu lešení, drevostavby, vie opracúvať drevo ručne a strojovo a dobre sa orientuje v stavbárskych výkresoch. Maliar je schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské práce. Murár sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácií, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, montáže sadrokartónu, rekonštrukcie bytových jadier, obklady a podlahy. Čalúnnik(čalúnnička) je schopný zhotoviť čalúnnicky výrobok, vie zvoliť správny spôsob výroby vzhľadom na hospodárske využitie materiálov. Ovláda remeselné čalúnnické práce, ovláda opravárenské služby, úpravy a nastavovania výrobných zariadení. Záujemcovia o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Technológia ochrany a tvorby životného prostredia je určená pre chlapcov a dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvorbou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environmentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňovania odpadov. Medzi študijné odbory patrí aj operátor stavebnej výroby. Absolventi získajú výučný list, maturitné vysvedčenie, môžu pracovať ako riadiaci pracovníci stavebnej výroby, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby je vlastne stolár s maturitou, ktorý okrem zručnosti stolára ovláda prácu s počítačom, marketing, manažment, cudzí jazyk a dokáže sa orientovať v konštrukčných výkresoch. Štvorročný študijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo so zameraním na drevársky manažment je určený pre dievčatá a chlapcov. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, konštrukčné odborné znalosti a zručnosti a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Škola ponúka i nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov nábytkárska výroba a stavebníctvo. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, maturitné vysvedčenie a  môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  

          Návštevníci mali možnosť sa oboznámiť s našou školou, s učebnými a študijnými odbormi prostredníctvom stánku, ktorý prezentoval výrobky našich žiakov. Stolári sa prezentovali pekne dizajnovo stvárnenými drevenými dverami a rekonštrukciou okna na chalupársky spôsob. Čalúnnici zhotovili  čalúnené kreslo s podnožkou a textilné dekorácie v prírodných farbách s jesennou tematikou. O prezentáciu našej školy bol záujem, pretože ide o jedinú školu na Kysuciach, kde sa žiaci základných škôl môžu naučiť zručnostiam v práci s drevom. Môžeme povedať, že škola ponúka žiakom široké spektrum odborov s rôznym zameraním. Cieľom bolo rozoberať problematiku nedostatkových profesií a riešenie situácie do budúcnosti pre vyrovnanie dopytu a ponuky v rámci žiadaných profesií. Burza pomôže ľahšie sa zorientovať pri výbere budúcich povolaní našej mladej generácie.

      

                   

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk