• Záverečné skúšky 2015

    • Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

     Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015

      

     Učebný odbor:          3661 H murár –  1. skupina

     Učebný odbor:          3663 H tesár    -  2. skupina

     Trieda:                       III.D  

     Triedny učiteľ:         Mgr. Vlasta Kozáková

     Počet žiakov:             9 + 4 – 1. skupina

                                        4 + 1 -  2. skupina

     Termín skúšky:

     písomná:                     16.6.2015

     praktická časť ZS:      17.6. - 19.6.2015

     ústna časť ZS:             22.6.2015

     Zloženie skúšobnej komisie:

     predseda:                   Ing. Mária Pohančeníková

     podpredseda:            Bc. Martin Capek

     triedny učiteľ:           Mgr. Vlasta Kozáková

     zástupca SOPK:       p. Emil Blaha

     členovia:         písomná časť:             Ing. Arch.Beáta Kontrišová, p. Dáša Ďurkáčová

                             praktická časť:            Mgr. Viliam Bielik, Bc. Pavol Mrva

                             ústna časť:                  Ing. Arch.Beata Kontrišová, Mgr. Viliam Bielik

                                                                p. Dáša Ďurkáčová, Bc. Pavol Mrva

     Zahájenie ZS: 7.30 hod. SOŠ-d,s

     Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou

                             8.00 – 10.00 hod        1. Skupina – učebňa č. 59

                                                                2. Skupina -  učebňa č.60

     Časový harmonogram  praktickej časti:

                             7.00 –    7.30 hod      nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP – 17.6.-dielne OV

                             7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

                             14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie

     Ústna časť ZS: 7.30 hod

     sa bude konať v učebni č.  50   SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

      Príprava v učebni č. 49

     Organizačné pokyny:

     • Triedny učiteľ, podpredseda a HM OV oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
     • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
     • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

      

     Učebný odbor:          3370 H čalúnnik    – 1. skupina

     Učebný odbor:          3355 H stolár         – 2. skupina

     Trieda:                       III.C   

     Triedny učiteľ:         Mgr. Eva Sýkorová

     Počet žiakov:             4 +1     – 1. skupina

                                       6 +1     -  2. skupina

     Termín skúšky:

     písomná:                     16.6.2015

     praktická časť ZS:      17.6. - 19.6.2015

     ústna časť ZS:             22.6.2015

     Zloženie skúšobnej komisie:

     predseda:                   Bc. Oľga Čanádyová

     podpredseda:            Mgr.František Švancár

     triedny učiteľ:           Mgr. Eva Sýkorová

     zástupca SOPK:       p.Martin Kubinec

      členovia:        písomná časť:             Ing. Ľubomír Jakubík, Ing. Ivana Nistlerová

                             praktická časť:            Bc. Iveta Jozeková, p. Jozef Mojtek

                             ústna časť:                  Ing. Ľubomír Jakubík, Bc. Iveta Jozeková

                                                                 Ing. Ivana Nistlerová, p. Jozef Mojtek

     Zahájenie ZS: 7.30 hod.  SOŠ-d,s

     Písomná časť ZS sa uskutoční v SOŠ drevárskej a stavebná v Krásne nad Kysucou .

                             8.00 – 10.00 hod. –    1. Skupina učebňa č .64

                                                                2. Skupina učebňa č. 58

     Časový harmonogram praktickej časti:

                             7.00 –    7.30 hod      nástup žiakov na praktickú časť, školenie BOZP -17.6.- dielne OV

                             7.30 –   14.00 hod      praktické plnenie úloh podľa vyžrebovaných tém

                             14.30 – 15.00 hod      úprava pracoviska a vyhodnotenie

     Ústna časť ZS: 7.30 hod

     sa bude konať v učebni č.44     SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou.

     Príprava v učebni č. 43.

     Organizačné pokyny:

     • Triedny učiteľ, podpredseda a HM OV oboznámia žiakov s organizáciou ZS a rozdelia žiakov do skupín na písomnú skúšku.
     • Triedny učiteľ a podpredseda pripravia dokumentáciu k ZS a oboznámia predsedu so ZS.
     • Triedny učiteľ a skúšajúci pripravia učebňu a zabezpečia schválené učebné pomôcky.

      

     Vypracovala:  Ing. Gabriela Kuchajdíková

                                                                            schválil: PaedDr. Ján Palko

                                                                                                          riaditeľ školy

     Krásno nad Kysucou, dňa 24.mája 2015

      

   • Nadpis

   • Kontakt

    Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

    Email riaditeľ:    palko@sosdskrasno.sk , sosdskrasno_palko@mail.telekom.sk                                                                                      

    Meno školy:        Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

    Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                  č. 1642

                                  023 02 Krásno nad Kysucou

    Telefón:               041 4385337

    Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

    Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk